Homepage

    Další extrémy v lásce

     Ještě si něco povězme o několika dalších extrémech, kterými jsou skupinový sex, nadměrná promiskuita, panictví, normální a anální sex, absence pohlavního pudu, znásilnění, a zvrácené rozložení prvků mužskosti a ženskosti při zachování normální sexuální orientace partnerů.

     Skupinový sex je transformací energie lásky obou pohlavních principů u více duší najednou. Při hromadných mystických svatbách se také spojuje velký počet mužských i ženských duší (nejprve párů, posléze bezpohlavních duší), které musí mít dostatečné množství společné energie sexuální lásky. To získají tak, že se některé z nich ve svých hmotných životech fyzicky hromadně milují, přičemž energie sexuální lásky proudí (nejintenzivněji mezi dvěma milenci – párem, avšak méně intenzivně i) mezi všemi zúčastněnými páry najednou. Skupinový sex je tedy jakýmsi oživováním společné energie lásky a duševní příbuznosti většího počtu duší obou pohlaví.

     Promiskuita je potřebou vyměnit si sexuální energii lásky s velkým počtem jiných lidí, respektive duší. Člověk, který měl stovky, třeba i tisíce sexuálních partnerů, předává skrze sebe sexuální energii jejich duší těm ostatním. Duše těchto promiskuitních lidí budou fungovat jako dodavatelé energie lásky a duševní příbuznosti při hromadných mystických svatbách. Takoví lidé udržují příbuznost tisíců duší a jejich promiskuita je tedy právě proto jejich Osudem, za který nemohou.

     Panictví je opakem promiskuity. Kdo je panic, přímým způsobem si nevyměňuje sexuální energii lásky s jinými dušemi a je od nich v jistém slova smyslu dočasně oddělen. Někteří panicové jsou určeni k získání velkého duchovního zasvěcení nebo zvláštním životním úkolům, ale většina z nich má prostě prožívat platonickou lásku, tedy tu energii lásky, která touží po spojení, kterého se jí nedostává.

     Normální sex je přirozenou transformací sexuální energie lásky. Přední střední dráha (Tu-mo), hlavní energetická dráha lidského těla, je spojena s pohlavními orgány a na ní je přímým způsobem napojena přední spodní část lidské duše. Ta zprostředkovává intenzivní, hlavní a nejpřirozenější výměnu sexuální energie lásky s partnerem opačného pohlaví, prožitou normálním pohlavním stykem prostřednictvím pohlavních orgánů. Většina lásek podléhá tomuto nejběžnějšímu a nejpřirozenějšímu sexuálnímu spojení, které musí u lidí jako celku kvantitativně převažovat nad ostatními druhy sexu i nad všemi deviacemi.

     Anální sex se opírá o druhé hlavní energetické centrum organizmu, Zadní střední dráhu (Žen-mo). Ta je spojena se zadní spodní částí lidské duše a s análním otvorem. I prostřednictvím análního sexuálního styku si mohou dvě duše částečně předat společnou sexuální energii a duševní příbuznost, avšak méně hodnotným způsobem, než při normálním sexu.

     Absence pohlavního pudu či touhy po pohlavním styku. Je jisté, velmi malé procento lidí, kteří mají málo výrazný pohlavní pud nebo jim téměř chybí, tedy víceméně nemají potřebu pohlavního spojení a výměny sexuální energie s jinými dušemi prostřednictvím pohlavního styku (buď citový chlad, nízká intenzita emocí a nižší potřeba výměny energie lásky, nebo jiné rozložení energie lásky oproti normálním lidem, prostě jiný způsob její transformace).
     Jedná se o neschopnost (též strach z) výměny energie lásky tou přední spodní částí duše, jež je spojena s pohlavními orgány (podvědomá obava z této výměny energie a ze vzrušení je pro některé sexuálně zablokované lidi těžkou stresovou situací až stavem ohrožení).
     Někteří lidé, kterým chybí pohlavní pud nebo je jen minimální, mohou díky tomu v klidu žít a nejsou vyčerpáváni ani sexuální touhou po jiné osobě, ani strachem z nevěry. Někdy se u těchto lidí - převážně jsou to ženy - objevuje také strach z citové i fyzické závislosti na jiném člověku. Také strach z toho, že by se musely někomu “otevřít” a dát se mu poznat na svých nejzranitelnějších místech (též neschopnost odevzdat se jinému člověku).
     Občas se někteří takoví lidé nutí do navázání známosti a pohlavního styku jen proto, aby sami sobě a svému okolí dokázali, že jsou normální (nejčastějším příkladem jsou citově chladné ženy, které předstírají rozkoš při souloži).

     Znásilnění některé (mezilidské, milenecké) vztahy zhoršuje, jiné zlepšuje. Dokáže jak zranit druhého, tak v něm probudit lásku. Většinou je pro znásilňovanou osobu zlem, méně často lékem (buď u některých chladných žen, které nešlo k souloži přimět jinak než násilím a kdy byly znásilněny tím, koho měly rády, nebo u žen, které znásilněny být chtějí).
     Kdo znásilňuje, ten má potřebu výměny sexuální energie a spojení s osobou, kterou znásilňuje. Znásilňovaná osoba však většinou prožívá strach a nepříjemné pocity a zpravidla má blokovaný tok pozitivní energie z té části duše, která je spojena s jejím pohlavím (místo toho tato část duše zpravidla prožívá negativní energii).
     Být k pohlavnímu styku donucen je protikladem jeho dobrovolného prožití a umožňuje jeho existenci.

     Zvrácené rozložení mužskosti a ženskosti dvou partnerů opačného pohlaví, vedoucí k záměně mužské a ženské role v jejich společném životě, avšak při zachování normálního heterosexuálního vztahu mezi nimi.
     Když se žena chová jako muž a je hrubá a muži nadřazená, a když je zároveň muž submisivní a bázlivý a ženě podřízený, jejich vztah prožívá v běžném životě záměnu mužské a ženské role. Avšak v životě sexuálním mohou být jejich role normální a bez poruchy sexuální orientace.
     V přírodě jsou samci většinou nadřazení nad samicemi, ale v období páření cena samic stoupá. U některých živých tvorů je sice samice nadřazena samci a je i větší a silnější, ale to jsou jen výjimky, potvrzující pravidlo, že muž je silnější než žena a ženě nadřazený.
     Protože je v každém protikladu prvek jeho protikladu, musí být v mužskosti i ženskost a v ženskosti i mužskost. V každém protikladu musí být onen prvek jeho protikladu zastoupen v určitém konkrétním množství. Všude, kde jsou živí tvorové, musí být určité, byť malé, množství jedinců, kteří mají rysy opačného pohlaví. Kde jsou samice hrubé a silné, a samci slabí a poddajní. A to v daném případě při zachování jejich normální heterosexuální orientace.
     Tento extrém tedy transformuje přirozenou a normální sexuální energii lásky, tedy zdravé prožití Yin a Yang v sexuální oblasti, spolu s obráceným prožitím Yin a Yang v oblasti nesexuální.