Homepage

    Meditace pomocí bojových technik

     Vy, kdo toužíte poznat a pochopit vnitřní smysl bojových umění i jejich tradici starou tisíce let, měli byste se pokusit prožít jejich techniky co nejhlouběji, tedy vlastní duší.
     O takové prožití technik by se však měli pokusit jen ti lidé, kteří jsou natolik morálně a duchovně vyspělí, že si uvědomují skutečnost, že bojové pohyby jejich těla jsou projevem postoje jejich duše k celému vesmíru, projevem všeho možného dobrého i zlého včetně Boží lásky i pekelné ničivosti, i způsobem existence duše. Také by měli vědět to, že bojové pohyby spojují člověka, který je provádí, s celým vesmírem, s radostmi i strastmi tohoto světa, také s přírodou, s věčností veškerého jsoucna a s celým duchovním světem.
     Když tohle všechno chápete, můžete se pokusit hluboce to prožít pomocí cvičení, s jehož podstatou vás nyní seznámím.
     Najděte si někde v lese volné prostranství, například lesní palouk nebo mýtinu. V okolí nesmí být nikdo, kdo by vás rušil. Nejlépe je provádět toto cvičení na odlehlém místě, když v okolí není žádný jiný člověk. Může to být i za jasné noci, když svítí Měsíc.
     Postavte se do bojového postoje a chvíli se soustřeďte. Prožívejte skutečnost, že jste součástí lesa, který vás obklopuje, že každý pták, jehož zpěv slyšíte, je kouskem vás samotných. Snažte se cítit, že jste součástí hvězd na nebi i Slunce a Měsíce.
     Pomalu proveďte všechny techniky vašeho bojového umění rukama i nohama a vnímejte, jak se vaše svaly pohybují. Snažte se cítit, jak do vašich nohou vstupuje energie Země a přes ně přechází do vašeho trupu, který jí předává do vašich rukou, provádějících bojové techniky. Vnímejte, jak se energie Země vašimi pohyby projevuje a jak se spolu s ní projevuje i ten všemocný Duch, který ji spolu s vámi stvořil.
     Po chvíli vašeho pomalého cvičení ustaňte a chvíli klidně stůjte. V duchu se rozpomeňte na všechny vaše tužby a přání, po jejichž splnění vnitřně toužíte. Také si vybavte všechny vaše obavy a životní zklamání. Vzpomeňte spolu s nimi i nejkrásnější okamžiky vašeho života. Uvědomte si, že všechny tyto vaše pocity vychází z vaší duše, která je dílem Stvořitele. A pak si představte, že všechny tyto vaše pocity můžete vyjádřit jen pomocí postojů a technik vašeho bojového umění.

     Pokuste se vložit vaše obavy do úkroku vzad a krytu, vaší lásku do úderu otevřenými dlaněmi, ze kterých vzletí až ke hvězdám, nebo vyjádřete vaší radost a naději vykročením vpřed doplněným úderem a kopem, symbolizujícími odvahu a chuť jít za svým ideálem i touhu po dosažení cíle. Úkrokem stranou dejte najevo přání vyhnout se životním nástrahám, bočním kopem snahu o zdolání té životní překážky, které se nechcete postavit čelem. Nechte promluvit vašimi pěstmi zármutek i lásku, která je ve vás a po které toužíte.
     Snažte se pomocí bojových pohybů vyjádřit pocity a touhy vaší duše, její spojení s Bohem a vesmírem i její nekonečnou podstatu lásky. Tyto pohyby provádějte natolik pomalu a procítěně, abyste mohli dostatečně hluboce prožít jejich vnitřní smysl, tedy pocit a stav duše, který tyto vaše pohyby vyjadřují a demonstrují.
     Když budete toto cvičení provádět pravidelně, začnete více chápat nejen své nitro, ale i okolní svět, a na vaše bojové umění začnete nahlížet jako na cestu k vývoji vaší duše i jako na cestu k samotnému Bohu. A časem se ve vás možná otevře hlubší duchovní vědomí, jež vám umožní lépe chápat svět, který vás obklopuje. Pak ve vaší osobě znovu ožijí staří Mistři, kteří vaše bojové umění stvořili, a vy jim budete dělat čest a nenecháte plamen jejich moudrosti a dovednosti nikdy vyhasnout, neboť bude dále hořet uvnitř vás.
     Snažte se takto hluboce a procítěně přistupovat k bojovým uměním. Kdyby totiž byla asijská bojová umění praktikována tak, jak to bylo záměrem Mistrů, kteří je stvořili, bylo by na světě více lásky, dobra i moudrosti. Lidé by se vzájemně více chápali a měli by se více rádi. Pak by tato bojová umění patřila mezi největší klenoty nejen lidstva, ale i duchovního světa, protože by sloužila k pozitivnímu vývoji lidských duší, byť jenom v jistém slova smyslu.