Homepage

    Astrologický výpočet kvóty Osudu

     Náš Osud je utajen z toho důvodu, abychom jej nemohli změnit a abychom všechno, co nás potká, prožili naplno se všemi emocemi k tomu patřícími, ať kladnými či zápornými. Přesto se můžeme něco málo o našem Osudu dozvědět. Detailní události, které nás v našem životě mají potkat, jsou sice utajeny, ale obecné informace o tom, která vtělení našich duší jsou více či méně dobrá nebo zlá, lze poodhalit pomocí astrologie. Můžeme se totiž dopracovat k přibližné představě toho, které naše hmotné životy jsou pro nás lepší a které horší.

     (Studium astrologie například vřele doporučovala mýtická Sibyla: „Pohleďte na hvězdy na nebesích! Sledujte jejich vliv a zkoumejte jejich činnost! Mnohokrát poznáte, že to byly hvězdy, které mi daly poznat, co očekává člověka i národy. Ale nezneužívejte svého poznání ke zlu! Až poznáte, tak se zahloubejte. Budete vděčni mně, ale i těm, jimž svými znalostmi pomůžete.“)

     A z toho důvodu jsem sestavil orientační vzorec pro výpočet kvóty Osudu, což je konstanta, která vyjadřuje celkový potenciál dobra i zla, které duše ve zkoumaném vtělení prožije. Když je kvóta Osudu kladná, prožije duše ve svém životě více dobra než zla, a když je kvóta Osudu záporná, prožije duše ve svém životě více zla než dobra.

     Vzorec pro jednoduchý výpočet kvóty Osudu je následující:

     ( K + R + E ) : 3 = Q

     Tento vzorec se opírá o přirozené vlastnosti duše, které jsou v každém jejím hmotném životě podobné a které se vyčtou z radixu (R), dále o typ Karmy, který v daném vtělení duše prožívá (K) a o astrologickou éru, která v údobí zkoumaného vtělení duše, ať již současného, minulého nebo budoucího, vládne (E).
     Vycházím ze skutečnosti, že základní vlastnosti duše jsou neměnné a její jednotlivé hmotné životy si jsou do určité míry podobné. Z toho důvodu se tedy musí každá duše zákonitě narodit v každém jejím vtělení pod podobnými astrologickými vlivy.
     K tomu, abychom mohli vypočítat hodnotu astrologické éry pro konkrétní inkarnaci duše, musíme si tuto éru (její konkrétní probíhající část v době vtělení duše) zobrazit do radixu jako bod, vůči kterému budeme zkoumat pozitivní a negativní astrologické konstelace, zejména postavení měsíčních uzlů. Převažují-li konstelace pozitivní, éra má pro zrozence kladnou hodnotu, převažují-li konstelace negativní, éra má hodnotu zápornou.
     Velmi zjednodušeně řečeno, když bude polovina aspektů vůči bodu, označujícímu vládnoucí astrologickou éru, pozitivní, a druhá polovina aspektů bude vůči tomuto bodu neutrální, hodnotu éry započteme jako 0%. Budou-li všechny konstelace negativní, hodnotu éry započteme jako -100%. Podobně je tomu i s číselným vyjádřením hodnoty radixu a Karmy. Je-li celková energie radixu z poloviny pozitivní a z poloviny negativní, hodnotu radixu započteme jako 0%. Je-li radix mírně pozitivní, převažují-li například vlivy pozitivních konstelací o 10%, radix bude mít hodnotu + 10%.
     K výpočtu Karmy minulého života zkoumáme zejména sestupný měsíční uzel, a k výpočtu Karmy budoucího života zkoumáme zejména vzestupný měsíční uzel. Podle měsíčních uzlů a ostatních aspektů radixu pak vypočteme hodnotu Karmy jako pozitivní, neutrální či zápornou.
     Když sečteme vliv vládnoucí astrologické éry v době vtělení duše s její Karmou a jejími přirozenými vlastnostmi, které se v jejích vtěleních vždy projevují, a tento součet vydělíme třemi, dopracujeme se k výpočtu kvóty Osudu.

     Demonstrujme si to na dvou jednoduchých grafech:

Kvota Osudu 1

Kvota Osudu 2

     Například duše člověka, který má obsazená všechna tři zemní znamení a zároveň nemá obsazená znamení blíženců, střelce ani znamení ryb, bude pravděpodobně prožívat kvalitnější (šťastnější) hmotný život ve srovnání s většinou ostatních duší v éře panny a podobně.
     Některá duše má více pozitivní styl prožívání svých hmotných životů, než duše ostatní, a některá více negativní. Do jaké míry je duše ve svých hmotných vtěleních dobrým či zlým člověkem, není tak úplně rozhodující, i když trochu ano.
     Výpočet kvóty Osudu nám umožní dozvědět se něco o dalších životech našich duší a alespoň částečně uspokojit naši zvědavost na tajemnou budoucnost, která nás všechny čeká a nemine.