Homepage

    Tajemství lidského zdraví

     Pro zdravotní stav člověka jsou rozhodující dvě věci:

     1) Přízeň Osudu v tom smyslu, aby se dotyčnému těžší nemoci a úrazy v jeho životě vyhnuly.

     2) Přízeň Osudu v tom smyslu, aby měl dotyčný člověk dostatečně silnou a dobrou konstituci organizmu, tedy aby se celkově dobře cítil.

     Konstituce organizmu je z větší části vrozená a žádnými běžnými zásahy se nedá změnit – ani životosprávou, ani medikamenty. Je dána a určena převážně způsobem spojení duše s tělem.
     Zatímco před narozením dítěte, dokud je ještě plodem v těle matky, je duše s plodem spojena jen částečně, při narození dítěte po oddělení pupeční šňůry vstupuje duše do těla plně a určitým specifickým způsobem se s ním spojí. Na způsob tohoto spojení duše s tělem má vliv nejen genetika, ale také astrologické vlivy (i civilizační vlivy v podobě různých záření a vibrací). A také vliv asistujících duchovních bytostí.
     Životní energie, nazývaná čchi, je utvořena syntézou hmotného a nehmotného, tedy spojením nehmotné duše s hmotným tělem. V důsledku tohoto spojení protéká v organizmu tato životní energie, která je jakousi “polohmotou”, procházející nepřetržitě, po celý život člověka, celým jeho organizmem.
     Dvěma hlavními drahami, kterými životní energie proudí z duše do těla a z těla do duše, je “Přední střední dráha” (tu-mo) a “Zadní střední dráha” (žen-mo). Z těchto dvou hlavních drah proudí energie do všech jednotlivých čaker, které řídí činnost a funkci celého těla.
     Je-li energetická konstituce organizmu dobrá a s ní i celkový metabolizmus, dochází k rychlému hojení ran, rychlému srůstání kostí, a dostatečné regeneraci svalů a všech sliznic. Je-li tato energetická konstituce nedostatečná, projevuje se pomalou a nedostatečnou regenerací svalů, pomalým a nedostatečným srůstáním zlomených kostí a slabou regenerací sliznic (výjimkou je osteoporóza z hyperosteogeneze podmíněná energetickou hyperkonstitucí organizmu). Samozřejmě, že činnost životní energie jde ruku v ruce s činností fyzických orgánů.
     Vzhledem k nadbytku fosforu v potravinách a nižší cirkulaci životní energie u některých lidí může docházet ke zvětšování měkkých tkání jako jsou chrupavky a vazivo (kalcifikace či naopak fosforizace). Zpomalíme-li u člověka osteogenezi (tzv. "kostní obrat"), minerály se budou usazovat v měkkých tkáních místo v kostech a protože tyto tkáně nelze spolehlivě zobrazit rentgenovými paprsky, CT a podobná vyšetření postupující nemoc nezobrazí, pouze vyloučí kostní výrůstky. Diagnostika zvětšování chrupavek a měkkých tkání se však musí provádět pomocí MRI s "bočními průřezy" na snímcích a přesným měřením velikosti (nejlépe i vnitřní struktury) vaziva a chrupavek, například mezi obratlovými těly a klouby končetin.
     Životní energii organizmu je částečně schopen měřit například Vollův diagnostický akutest (někdy však dělá tu chybu, že některé druhy bolesti přičte k celkové měřené životní energii pacienta a tu pak může naměřit podstatně vyšší, než je ve skutečnosti), diagnostické zařízení ARDK a další. V budoucnu budou určitě vyvinuty mnohem dokonalejší diagnostické přístroje, které nám umožní udělat si jasný obrázek o tom, jak velké rozdíly jsou v energetické konstituci jednotlivých lidí.
     Je smutnou skutečností, že neblahé civilizační vlivy zapříčiňují vzrůstající úbytek či alespoň nežádoucí odchylky životní energie nejen u celé lidské populace, ale také u všech živých tvorů a rostlin. Z tohoto důvodu by tedy vlastně bylo nejúčinnější metodou léčby civilizačních chorob snížení negativních civilizačních vlivů, tedy omezení zdraví škodlivé techniky (satelity, mobilní telefony, vysílačky, radary atd.). Bohužel však mocní tohoto světa vnucují lidem stále tu techniku, která škodí jejich zdraví a která bude mít na svědomí řadu zdravotních problémů nejen současné generace, ale zejména těch budoucích.
     Akupunktura, akupresura, zdravá životospráva a sport již nestačí zdolávat stále vzrůstající nápor moderní doby na lidské zdraví a blíží se doba, kdy již nepomůže takříkajíc ani svěcená voda, natožpak současná medicína.
     Ale nyní věnujme svoji pozornost těm léčebným metodám, které nám jsou zatím k dispozici a které lze u většiny lidí úspěšně použít při léčbě jejich zdravotních problémů.
     Pohybová fyzická cvičení mohou výrazně zlepšit zdravotní stav člověka, ale má-li skutečně těžkou vadu své energetické konstituce, sebelepší tělocvik ji nenapraví. Jen lehčí poruchy proudění životní energie čakrami lze všestranným fyzickým cvičením odstranit, ale hodnotu Přední a Zadní střední dráhy změnit cvičením nelze, a ta je pro funkci organizmu nejdůležitější. Ačkoli zdravá životospráva, dostatek spánku a vhodná strava dobře působí na celkový zdravotní stav člověka, těžší konstituční poruchy ani ta sebelepší životospráva odstranit nedokáže.
     Ve dřívějších dobách se léčilo etikoterapií, tzv. léčbou mravností. Lidé věřili, že když se budou chovat mravně a držet se Božího desatera, zlepší svůj zdravotní stav a postupně se zbaví všech svých nemocí. Etikoterapie se používá také v dnešní době, avšak ani ta není schopna vyřešit problém degenerace lidstva. Samozřejmě, že psychický klid spolu s dobrým svědomím prospívá lidskému zdraví, ale není v moci sebelepšího lidského konání definitivně vyrušit vliv stále se zhoršujícího genofondu lidstva.


     (Kdyby lidé žili až příliš mravně, v podmínkách naší planety by časem zdegenerovali. A to opačným způsobem, než kdyby žili příliš nemravně. Při extrémní mravnosti by se děti nikdy nepraly ve škole, muži by se chovali jemně jako ženy, nemuseli by o nic “bojovat”, nikdo by jim nekladl překážky. Tak by nejen zpohodlněli, ale také zdegenerovali. Extrémně přísná etikoterapie by tak byla v jisté malé míře i jejich záhubou a nikoli jen lékem. Prospěla by jen ta etikoterapie, která by lidem ponechala jisté minimum jejich zvířecí stránky a neučinila je tak mnoho mravnými, až by jim to začalo škodit.)