Homepage

    Tajemství Karmické astrologie

     Astrologie je věda, která nám umožní nahlédnout do našeho nitra a něco se dozvědět o naší duši. Ačkoli já osobně i mnozí další využíváme astrologie převážně jen k tomu účelu, abychom podle rozboru radixu odhadli vlohy, které si s sebou do života zrozenec přináší i jaký bude jeho Osud, a podle proměnného horoskopu poznali, jak se život zrozence bude postupně vyvíjet a ve kterých životních etapách se mu bude lépe či hůře dařit, přesto můžeme z horoskopu něco vyčíst nejen o současném životě zrozence, ale i o minulých a budoucích životech jeho duše.
     Minulost a budoucnost duše se většinou čte ze situování vzestupného a sestupného měsíčního uzlu, zejména podle znamení, ve kterém jsou měsíční uzly umístěny a podle astrologického domu, ve kterém se nacházejí. A dále samozřejmě také podle jednotlivých aspektů, jež tyto měsíční uzly mají s ostatními prvky horoskopu.
     Protože je astrologie součástí Zákona Karmy a podléhá mu, pak duše, která má prožít těžký život, se narodí pod nepříznivými astrologickými vlivy, a duše, která má prožít dobrý a úspěšný život, se narodí pod příznivými astrologickými vlivy. Obecně vzato, pro udržení životního štěstí je důležité mít zejména obsazena pevná znamení, dobře ozářenou zemi a další dobré aspekty s Plutem, ascendentem, Sluncem, Jupiterem a Saturnem.
     Protože má každá duše svojí vlastní individualitu, určité fyzické a charakterové rysy se v jejích životech pravidelně objevují. Jinak řečeno, základní povahové vlastnosti jsou v každém hmotném životě duše podobné. Z tohoto důvodu se duše zákonitě musí rodit v každém jejím hmotném životě pod některými podobnými astrologickými vlivy. Protože je ale zároveň každý život duše trochu jiný než její životy ostatní, jsou i astrologické vlivy, pod kterými se rodí, částečně podobné a částečně jiné.
     Kdo se narodil například ve znamení Vah s ascendentem Blíženců a většinu planet má umístěnou ve vzdušných znameních, v dalším svém životě se narodí třeba jako Vodnář s ascendentem Vah a vládcem horoskopu v Blížencích, nebo bude mít alespoň v ascendentu vzdušné znamení, když bude Slunce stát kupříkladu v Beranu. V každém životě má duše tohoto zrozence větší prvek vzduchu. Nevhodným údobím pro zrození duše takovéhoto člověka bude tedy například éra Panny (obzvláště bude-li toho mít hodně v kvadraturních Blížencích), jejíž vibrace jsou v rozporu s jeho duševní přirozeností, a naopak vhodnou érou bude třeba éra Vodnáře.
     Při rozboru horoskopu zrozence musíme brát v úvahu nejen klasické astrologické vlivy, ale i vliv roku, ve kterém se zrozenec narodil (tento vliv vysvětluje čínská astrologie), číselný součet jména zrozence a dne jeho narození (to zase vysvětluje numerologie), a vibrace krajiny a půdních zón v místě narození a pobytu zrozence (pobyt na určitém geologickém podloží, energetický vliv ostatních lidí na dotyčného a tak dále). A dokonce i působení vládnoucí astrologické éry, která má na život zrozence také nemalý vliv. Tato astrologická éra by měla být v radixu také obsažena, v těchto letech například jako bod na hranici Vodnáře a Ryb, protože éra Ryb přechází do éry Vodnáře.
     Studiem vibrací nadcházející éry Vodnáře a našeho radixu s přihlédnutím zejména k umístění měsíčních uzlů můžeme odhadnout, jaký bude náš příští život. Vodnář je vzdušné a zároveň pevné znamení, a proto je vliv jeho éry příznivý pro zrozence s obsazeným znamením Vodnáře, s vyšším prvkem vzduchu a s částečnou fixací, tedy s planetami umístěnými v pevných znameních, avšak nikoli v opozici či kvadratuře k bodu vládnoucí části této éry. Protože je ale éra Vodnáře érou vzduchu, příliš vysoký fixní prvek je v rozporu s jejími vibracemi stejně, jako chybějící fixní prvek. Částečný prvek fixace, obsazené znamení Vodnáře a vyšší prvek vzduchu jsou identické s vibracemi éry Vodnáře.

________________________________________________

     Pár slov o měsíčních uzlech:

     Vzestupný měsíční uzel, tzv. “Dračí hlava”, značí budoucnost duše, a sestupný měsíční uzel, tzv. “Dračí ohon”, značí minulost duše.
     Ze znamení zvěrokruhu a astrologického domu, ve kterém je situován vzestupný měsíční uzel, můžeme odhadnout budoucí životy duše, a ze znamení zvěrokruhu a astrologického domu, ve kterém je situován sestupný měsíční uzel, můžeme odhadnout minulé životy duše. Často jsou též předmětem zkoumání aspekty, které mají tyto měsíční uzly s ostatními planetami. Pro život člověka je rozhodující vzestupný měsíční uzel, avšak někdy se může stát, že je život zrozence pod “vládou” sestupného měsíčního uzlu, je-li Osudem brzděn ve své cestě kupředu. Výraznější vliv vzestupného měsíčního uzlu se nejvíce projevuje v případě, kdy má ve vývoji duše dojít k nějaké větší změně.