Homepage

    Tajemství dokonalé analýzy

     Analýza je, mimo jiné, schopnost rozebrat řetězec událostí, které na sebe navazují, a nalézt jejich prvotní příčinu. K provedení dokonalé analýzy je pro nás nutné přísně se držet logického myšlení a nebrat v úvahu naší eventuální emocionální zaujatost ve vztahu k ději, který analyzujeme.
     Nyní uvedu příklad relativně dokonalé analýzy. Na tomto modelovém, relativně nepravdivém příkladu, demonstruji princip nalezení příčiny událostí v jejich řetězci.
     Adolf Hitler za druhé světové války pronásledoval židy. Nyní provedu částečnou analýzu (na analýzu plnou bych potřeboval tisíce stran a stejně by to nestačilo) toho, proč Hitler židy pronásledoval.

     Proč Hitler pronásledoval židy? Protože je nenáviděl.

     Proč Hitler nenáviděl židy? Třeba proto, že prý nebyl židovským profesorem přijat na akademii výtvarných umění ve Vídni, kam toužil vstoupit, a protože byl značně ovlivněn učením o kvalitách árijské rasy.

     Proč židovský profesor odmítl Hitlera na akademii přijmout? Třeba proto, že se ten den špatně vyspal a z toho důvodu měl špatnou náladu, a to rozhodlo o tom, že se přiklonil k odmítnutí Hitlerovy žádosti o přijetí.

     A proč se špatně vyspal? Protože ho v noci vzbudila hádka sousedů.

     A proč se jeho sousedé hádali? Protože jednoho z nich jeho zaměstnavatel vyhodil z práce.

     A proč ho vyhodil z práce? Protože byl opilý.

     A proč byl opilý? Protože ho jeho kamarád opil.

     A proč ho jeho kamarád opil? Protože si mu nad několika sklenicemi piva postěžoval, že se rozvádí se svojí ženou.

     A proč se rozváděl se svojí ženou? Protože...(zpět k Hitlerovi).

     Proč autor článků o árijské rase, které Hitlera prý tak ovlivnily, tyto své články vůbec psal? Protože šel třeba kdysi kolem antikvariátu, “náhodou” nahlédl dovnitř a koupil si knihu, ve které bylo psáno o lidských rasách, zvláště o Árijcích. A tato kniha jej natolik ovlivnila, že začal lidské rasy sám studovat a později o nich začal dokonce i psát. A mimoto měl, řízením Osudu, mezi "árijci" dobré přátele a s několika příslušníky těch "ostatních ras" špatné vztahy.

     Hitlera třeba nejprve ovlivnil první článek o lidských rasách a árijské rase, který kdy četl, a ten byl třeba otištěný v jistém časopise. Proč si Hitler koupil zrovna ten časopis, ve kterém ten článek byl? Protože šel zrovna ten den “náhodou” do trafiky, ve které se onen časopis prodával a zaujal Hitlera obrazem na své titulní straně a proto si ho Hitler koupil.

     Proč zaujal Hitlera obraz na titulní straně toho časopisu? Protože…

     Takže, jak vidíme, vše souvisí se vším. Celý svět a veškeré dění se skládají ze zdánlivě nepodstatných detailů. Avšak ve skutečnosti jsou všechny tyto detaily velmi důležité.
     Ať již provádíme analýzu čehokoliv, ony věčné otázky “proč” nás zavedou nejen na počátek stvoření lidstva, ale ještě daleko před něj. Zavedou nás k Bohu a duchovnímu světu, ke věčnému koloběhu veškerého dění, k celému VšeOrganizmu.
     Dokonalá analýza jednoho řetězce událostí nás zavede i k ostatním řetězcům ostatních událostí, které jsou všechny vzájemně propojeny.

     Dokonalá analýza jedné věci je tedy ve skutečnosti analýzou všeho, neboť zkoumáme-li jeden detail, musíme zkoumat i všechny ostatní detaily, které s námi zkoumaným detailem souvisí. Takže dokonalý průzkum příčin jedné události je ve skutečnosti průzkumem a analýzou veškerého dění.

     Rozvíjejme proto naše analytické schopnosti, abychom porozuměli světu, který nás obklopuje, se vším všudy. Neboť poctivá a dokonalá analýza vede ke skutečnému poznání veškerého jsoucna.