Homepage

    Politika očima filozofa

     Jak se správně říká, politika je kapitola sama pro sebe. Je dobrá i špatná, někomu pomáhá a někomu škodí. Tváří se, že vždycky ví, co dělá, a že to, co dělá, dělá dobře.
     Faktem je, že ačkoli se politika již celá tisíciletí snaží vnutit státu, ve kterém působí, nějakou disciplínu, řád a především vhodný způsob ekonomiky, který by zaručoval kvalitní, plnohodnotný a dobrý život občanům ve státě, ještě se ji to za celou dobu její existence nepodařilo. A pokud ano, tak jen na nějaký čas.
     Staré rčení praví: “Nejlepší politika je procházka do lesa." To je sice v jistém smyslu pravda, ale pokud se všichni rozumní lidé otočí k politice zády a “půjdou jen na procházku do lesa”, pak se bez nich politika těžko obejde a nebude moci žádoucím způsobem řídit dění ve státě. Jenže stinná stránka politiky je ta, že skutečně rozumných lidí je ve státě nemnoho a jejich hlas na podporu rozumné politiky bývá zpravidla překřičen nerozumnou většinou voličů, jejíž příčinou je lidská blbost a neinformovanost.
     Jeden z hlavních důvodů, proč politika úspěšně nevede stát k blahu všech v něm žijících občanů, je skutečnost, že “dobrým”, respektive úspěšným politikem se většinou stává takový člověk, který je ctižádostivý, touží po kariéře a svého výsadního postavení ve správě státu se domůže tím, že se prodere na vrchol politické scény svoji hrabivostí, touhou po moci a sebeprosazením, což jsou vlastnosti neslučitelné s citem pro obyčejné lidi a se schopností správně posoudit, jak řídit stát tak, aby se v něm obyčejným lidem skutečně dobře žilo.
     Pokud se najde někdo, kdo řadí zájmy prostého lidu nad své vlastní i nad zájmy ostatních politiků, často jimi bývá rychle vyřazen z jejich středu a zbaven politické moci. Skutečně poctivý člověk jen zřídkakdy stojí na významném politickém postu a pokud se na něj dostane, je svými méně poctivými kolegy obvykle rychle svržen.
     Dalším důvodem, proč ještě žádná politika trvale nevedla po celou historii stát, v němž působí, správným způsobem, je harmonie dobra a zla.
     Kdyby byl ve všech národech mír a v čele politických stran jen dobří, rozumní a poctiví lidé, pak by ve světě převládlo dobro nad zlem a nastala by disharmonie. Nebyly by války, které být měly, nebyli by chudí lidé, kteří také být mají a proto je politické dění ve světě řízeno vyššími silami tak, aby se dobrá politika střídala s politikou špatnou.
     Kdo si myslí, že lze nastolením dobré politiky udržet ve světě mír a blahobyt, ten se velmi mýlí. To lze uskutečnit jen teoreticky, prakticky nikoliv.
     I kdybychom totiž chtěli sebevíce, skutečně dobrou politiku se nám nikdy nepodaří trvale udržet. Vše je v rukou Stvořitele a politika bývá, stejně jako všechno ostatní, cestou k dočasnému štěstí a dočasnému neštěstí. Proto ji berme trochu vážně, trochu s humorem, a nenechme se jí unést.