Homepage

    Největší viník všeho zla

     Mnohdy se sami sebe v duchu ptáme, kdo je vlastně zodpovědný za veškeré zlo nejen na naší Zemi, ale za zlo jako takové vůbec.
     Jak víme, zlo provádí na Zemi Ďábel a jeho sluhové, tedy duchové zla. Z tohoto pohledu by se tedy mohlo zdát, že za zlo, které ve svých hmotných životech zažíváme, mohou oni. Avšak když půjdeme ve svém pátrání po nalezení příčiny zla dále, Ďábla i jeho sluhy budeme muset částečně zprostit viny. Pak třeba možná obviníme Stvořitele, Boha a celý duchovní svět, že dali Ďáblovi pravomoc ke konání zla a že jej i jeho sluhy nechávají nám lidem i všem živým tvorům ubližovat.
     Jenže když půjdeme ve svém pátrání ještě dále, duchovní svět částečně zprostíme viny také. Zjistíme totiž, že veškeré dění podléhá Univerzálnímu Zákonu Veškerého Dění, který je současně také zákonem o energii (respektive o věčné transformaci všeho). A jak víme, tomuto zákonu podléhá všechno jak ve světě hmotném, tak ve světě duchovním (prostě všechno ve všech světech).
     Objasněme si ale skutečnost, jakým způsobem může zákon o energii za existenci a míru zla nejen na naší Zemi, ale v celém prostoru jsoucna.
     Kdyby nebyly protiklady, tak by nebyla energie (ale energie je také hmota; respektive jemnější hmota, než její zevní okolí z hrubší hmoty). A kdyby nebyla energie, kterou duchovní svět (též celý VšeOrganizmus) potřebuje ke své existenci, tak by zanikl. Tuto energii, kterou pro svoji existenci potřebuje, čerpá duchovní svět z hmotných životů jednotlivých duší. A právě kvůli této energii musí být na světě potřebná míra zla, jejíž záporná hodnota je stejně velká, jako je pozitivní hodnota dobra.
     Takže jak vidíme, za veškerou negativní hodnotu zla, tedy za existenci zla jako takového vůbec, může přirozená podstata energie – přirozená podstata transformace VšeOrganizmu. A tak obviníme podstatu energie. Avšak lze ji vůbec obvinit, když je pouhou skutečností a není to nikdo konkrétní, ani nemá žádnou osobnost? Nelze! Je to to samé, jako kdybychom se pokoušeli obvinit Pravdu z toho, že je pravdivá. A Pravda, ta není, stejně jako přirozená podstata energie, nikdo konkrétní, ale přesto je stejně jako tato přirozená podstata energie všudypřítomná.
     Kdyby VšeOrganizmus nepotřeboval ke své existenci energii, částečně vznikající i prožitím zla ve hmotných životech duší, zcela jistě by v něm PraStvořitel nenechal zlo působit. Bohužel však ani On není schopen (nemůže) zákon o energii (který je zároveň i zákonem transformující se hmoty) změnit, neboť mu sám podléhá. A tak vše je tak, jak to být má a jak to být musí (z pohledu PraStvořitele), ať dobré či zlé.