Homepage

    Jak se dostat do nebe

     Dostat se do nebe je přáním většiny lidí, kteří jsou věřící a mají kladný vztah k Bohu.
     Na otázku, jak se dostat do nebe, existují dvě hlavní odpovědi. Samozřejmě, že se do nebe můžeme dostat tak, že zemřeme (alespoň nazýváme-li ten duchovní svět, kam naše duše po smrti přijde, nebem). To je první a zdánlivě nejjednodušší způsob. Druhý je již poněkud složitější a zároveň i obtížnější.
     Nejprve si ale odpovězme na otázku, co je vlastně myšleno termínem “dostat se do nebe”. Nebem se rozumí vyšší a čistší sféry duchovního světa, ve kterých dlí duše převážně dobrých a duchovně vyspělých lidí, a které jsou obývány anděly Světla (vyšší a čistší duchovní bytosti). Naproti tomu “peklem” rozumíme oblast nižších a temnějších duchovních sfér, ve kterých dlí duše převážně zlých lidí a které jsou obývány anděly Temnoty (zlé a nečisté duchovní bytosti).
     Kdo se chce takříkajíc dostat do nebe [natrvalo = nanebevzetí – Spasení (Hlavní Ráj), dočasně = inkarnační mezidobí (Nižší Ráj)], musí mít svoji duši v takovém stavu, aby měla čistou Karmu a mohla tedy inkarnační mezidobí (údobí mezi dvěma hmotnými životy), trávit ve vyšších a čistších sférách duchovního světa, tedy v jakémsi nebi.
     Ovšem k tomu, aby se mohla duše ocitnout v tomto stavu “čisté” Karmy, musí žít ve svých hmotných životech tomu odpovídajícím způsobem. Stav duše také musí odpovídat povaze, vnitřnímu uspořádání a vibracím těchto vyšších sfér duchovního světa. Tyto vibrace jsou v souladu se soucitem až láskou ke všemu živému, duchovní moudrostí a nižší touhou po materiálním bohatství.
     Tedy každý člověk, který žije tím způsobem, že koná dobro, miluje ostatní živé bytosti, přímo nekoná ničeho nadmíru zlého a duchovně se vzdělává, připravuje svoji duši na posmrtný vstup – ať již přechodný nebo trvalý - do vyšších a čistších sfér duchovního světa. A tak se vlastně dostává do nebe.