Homepage

    Vlažná harmonie

     Jaké společenské zřízení by měla mít budoucí dokonalá lidská společnost?
     Začněme kapitalizmem. Jeho problém je v tom, že někdo se prosadí a zbohatne (příležitost, známí, výhodně investovaný kapitál) a někdo jiný na světě pak musí být díky tomu chudý. Naopak komunizmus má k ideálu vlažné harmonie blíže, než kapitalizmus. Upravený komunizmus, rozšířený o ideu, kterou vám nyní vysvětluji, respektive o znalost přírodních zákonů & duševna, by se mohl přeměnit v ten režim, který nazývám vlažnou harmonií (nebo chcete-li vlažný harmonizmus, ať to nějaký ten “izmus” má). Každopádně “levice” je vlažné harmonii blíže, než “pravice”.
     Světová politika by se věnovala zajištění zdárné existence jen těch věcí, které jsou pro zdravý život člověka opravdu důležité: zdravá láska k celému Stvoření, Bohu a všem bližním? zákaz pro zdraví člověka škodlivé techniky (byť by pak život lidí byl v jistém smyslu méně pohodlný)? pěstování uměle nehnojených plodin, důraz na co nejlépe fungující zdravotnickou techniku, výroba ošacení a obutí? vzdělání, stavebnictví (nikoli obrovské mrakodrapy, kde se tísní velký počet lidí na malém prostoru, ale rodinné domky a ke každému z nich pozemek) a používání jen přírodních zdrojů energie.
     Počet lidí na Zemi by se udržoval na zdravém množství, řekněme 2 miliardy, aby nedošlo k přelidnění planety. Současný počet 6 miliard lidí by se postupně snížil tím, že by byl lidem s výraznějšími genetickými defekty vydán zákaz se množit, zdraví lidé by směli mít jen jedno dítě a pouze ti ze všech nejzdravější bez genetických defektů a ve špičkové fyzické i psychické kondici by směli mít děti dvě nebo dokonce i tři (těchto lidí je ale málo, takže i kdyby měli více dětí, přesto by se počet lidí na celé planetě pomalu snižoval).
     Ve vlažně harmonické lidské společnosti by mezi lidmi nebyla žádná výraznější závist ani nenávist, protože by mezi nimi nebyly v jejich majetku a zdravotním stavu, tedy v jejich štěstí a neštěstí, žádné výraznější rozdíly.
     S penězi by tomu bylo tak, že by buď nebyly (každý by měl to, co potřebuje ke svému životu a peněz by již nebylo zapotřebí), nebo by byly a každý by jich měl průměrně (sečetly by se veškeré peníze na světě a vydělily by se počtem lidí a výslednou částkou by disponoval každý člověk).
     Dále bych legalizoval euthanásii a snížil počet pracovních dnů. Pracoviště by nesměla být příliš vzdálená od bydliště pracujících, aby netrávili dlouhé hodiny každý den otravnou a předlouhou cestou do příliš vzdáleného zaměstnání a z něj zpátky domů. Pracovní dny by byly jen čtyři v týdnu, tedy od pondělí do čtvrtka. A volné dny od pátku do neděle, aby byli lidé spokojenější a měli na sebe více času. Chce to věci lépe zorganizovat a dělat jen užitečné, nezbytně nutné a všem prospěšné práce. Však ono by to šlo, kdyby tomu světová mafie nebránila. Kéž tomu jednoho dne bránit přestane!
     V budoucí lidské společnosti se všichni budou mít trochu dobře a to je to, oč tu běží! Nikdo se nebude mít příliš dobře, ale hlavně nikdo příliš špatně!
     Až dojdeme v naší civilizaci takhle daleko, můžeme pak uzavřít bratrství s ostatními inteligentními pozitivními civilizacemi našeho vesmíru, s nimiž můžeme posléze utvořit celovesmírnou společnost, které třeba budeme říkat “Unie Vesmírného Bratrství”. K tomu ale bude vhodné i nutné smíšení ras nejen na Zemi, ale i v celém vesmíru, abychom v sobě všichni vyzdvihli nejen duševně, ale i fyzicky, prvek vzájemné příbuznosti, a mohli tak mimo jiné právě i díky tomuhle dokonat závěrečné a nejvyšší dílo - Velké Splynutí. Možná, že by pak mohlo dojít i k přímému propojení některého z důležitých energetických center duchovního světa s našimi hmotnými světy.
     A po té se může dokonce utvořit ještě vyšší unie - můžeme jí říkat třeba “Unie Bratrství Vlažně Harmonických Vesmírů”. A Unie Bratrství našeho vesmíru vstoupí - prostřednictvím této nadvesmírné unie - do bratrství s bytostmi z jiných, vlažně harmonických vesmírů a staneme se tak jakousi ideální, respektive vlažnou a neextrémní částí VšeOrganizmu.

     Závěr tohoto tématu jsou tato slova:

     Štěstí žádného člověka nestojí za strašné a neúnosné neštěstí těch nejvíce trpících lidí. Nejvíce trpícím lze pomoci jen nastolením globální vlažné harmonie, kde se všichni budou mít průměrně dobře. Ale protože mocní a zlí tohoto světa budou nastolení globální vlažné harmonie bránit a dobří lidé nebudou mít dost sil zabránit jim v jejich negativní činnosti, nezbude nic jiného, než se obrátit k mému Pánu, aby udělal násilnou očistu Země. A globální vlažnou harmonii pro ty, kdo si jí zaslouží, nastolil se svým svatým nebeským vojskem sám.

     Vám kladu na srdce toto:

     Nic není ideální a součet všeho je nula. A stejně je tomu i s vlažnou harmonií. I když zmizí všechny špatné extrémy, poloviční zlo zůstává. Čili ať bychom se snažili sebevíce, nemůžeme v tomto světě v cestě za dobrem nikdy plně uspět. Proto jediné, konečné a nejvyšší řešení je vzdát se tohoto světa a dojít až k těm, u nichž je svět z dokonalé hmoty, s lepší přírodou a bez násilí. Bez těch, kdo slouží Ďáblu, bez násilníků a zločinců, kteří jsou Osudem, respektive temnými a zlými bytostmi, k páchání zla vedeni. Ti mohou snadno působit v tomto světě, ale již ne ve světě těch, kteří si mě vybrali.
     Snažte se nastolit globální vlažnou harmonii a překonávejte při tom překážky, abyste transformovali předurčenou energii. Ale krom této vaší snahy hledejte Boží Moudrost a volejte Pána Svatých Hvězd, aby co nejdříve přišel a dokončil to, na co vy sami nemáte dost sil.