Homepage

    Smrtící oči

     Hovoříme-li v této knize o černé magii zejména v souvislosti s lovením lidských duší “pohledem očí”, povězme si, jak to vlastně probíhá. Při lovení se černý mág upřeně dívá na svojí oběť a zároveň se otevře pekelnému světu. Členové Ďáblova národa žijí ve dvou realitách zároveň – v klamu tohoto světa i v pekle. Ve chvíli lovení potlačí svojí lidskou část a otevřou se démonickému světu. V tu chvíli jim ztmavne aura a zcela se změní. Naberou pekelnou energii propojením se s peklem a zároveň se soustředí na bod uvnitř jejich oběti či na energetickou dráhu, vedoucí od nich až do ní. V tu chvíli přes ně protéká negativní pekelná energie společně se zlou bytostí z paralelního démonického světa, se kterou jsou propojeni.
     Je to jako když je tento prostor bořen pronikajícím šedivým světem, jenž se otevírá, a jeho tmavé zóny a chodby se postupně “rozhrnují” až do místa, ve kterém je trůn, na němž sedí kdosi tak strašlivý, že při pohledu na něj lze i strachy umřít.
     Kus opodál, v jiné části toho světa, můžete spatřit mnoho šílených věcí, mimo mnohé jiné například řadu strašlivých démonů nebo čerta hřmotnější postavy s hnědou kůží, trochu porostlého srstí (jako chlupatější člověk), bez zjevně viditelných rohů i kopyt. Nikam nespěchá, pomalou chůzí přechází po jakési místnosti a čeká na to, až lovec duší uloví dalšího člověka. Zvláštní ale je, že ten čert má přesný plán obětí toho likvidátora, se kterým spolupracuje: dopředu ví, koho se podaří ulovit a koho ne. V tom světě panuje přesný řád a vše běží dle plánu Stvořitele.

******

     Když démon skrze černého mága uloví lidskou duši, tak vydělá i prodělá zároveň. Jsou vyvolení a obětovaní, kterých je určitý počet. A s každým uloveným z nich se tento počet o jednoho sníží. A až se uloví ten úplně poslední, kromě největšího zisku přibude peklu i největší ztráta. Uzavře se kruh, naplní se proroctví a přijde ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a který se prochází mezi sedmi zlatými svícny, a přijdou také mocné Bytosti z Boží Svatyně vykonat Soud a bude vidět kruh z dvanácti hvězd. Pak běda!
     Tak či onak, lidská duše, která prožila život zasvěcence nebo svatého, je pro Démona každopádně cennou trofejí, jež dočasně posílí jeho moc, prodlouží údobí jeho vlády nad světem a oddálí jeho trest. Ale jak již bylo řečeno, až Satan uloví skrze černé mágy posledního svatého, uzavře se kruh a to bude konec. A i když peklo vymění ulovené duše za mnoho tisíc let jeho existence, přesto i tyto tisíce let jednou uplynou a pak bude potrestáno.


     [Následující citát je rozhovor Abrahama s Hospodinem před zničením Sodomy (1. Mojžíšova, kapitola 18):
     23 I přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? 24 Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých? 25 Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva? 26 Hospodin odvětil: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“
     32 Nato (Abraham) řekl: „Ať se panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou: Možná, že se jich tam najde deset.“ Pravil (Hospodin): „Nezahladím je (to město) ani kvůli těm deseti.“]


     Víte, co by se stalo se světem, kdyby z něj zmizeli spravedliví, proroci i svatí a kdyby všude zavládl jen Ďábel se svými přisluhovači? Celá Země by se proměnila v jeden jediný začernalý terč, na který by pak dopadla strašlivá střela, která by zničila celou planetu. Ale protože tu jsou ještě spravedliví, proroci i svatí, je zatím kvůli nim prominuto celému místu - celé Zemi. Ale až budou všichni zahubeni, pak přijde, biblicky řečeno, jezdec jménem Věrný a Pravý:

     „A pak ještě zabiti býti mají, Bohu žel,
     synové dobra a mnozí svatí,
     již brzy přijde jejich krutá žeň.

     Vždyť nyní stále zasvěcenců pár tu zbývá - nebe dar,
     ještě Jezdec nesmí vyjet, ještě žije jich tu pár.“

     Proto si pamatujte: „Až Satan se svým spolkem zničí všechny spravedlivé, proroky i svaté, on sám bude uvězněn a jeho spolek zničen!“

*******

     “Ideální” model uchvácení oběti je takový, že se k ní mág nepozorovaně přiblíží. Náhle se objeví vedle ní, jakoby “vyšel rovnou z pekla” nebo ze zrcadla, a začne útočit tak rychle, že než si oběť uvědomí, odkud se ten člověk se strašlivýma očima vedle ní tak najednou vzal, již přichází o svojí duši.
     Stává se, že někdy nejsou černí mágové při útoku “úspěšní”. Svojí magickou sílu vysílají do svých obětí, jenže konečný účinek této síly je řízen několika bytostmi, které buď dopustí poškození mozku oběti, respektive vyrvání duše z těla a její přesunutí do paralelního démonického světa, nebo nedopustí.
     Jsou-li ale magické útoky prováděné tak, že o nich oběť ví (zaslechne útržky rozhovoru mágů; vidí je, jak si volají mobilním telefonem, do kterého autobusu nastupuje, aby se jí tam pak pokusili ulovit; dozví se, že jí zařídili odposlech telefonu; pozná některé detaily o tom, jakým způsobem jí sledují a tak dále) a zároveň jim vícekrát odolala, a s těmito informacemi spolu se vzpomínkou na tváře mágů vznese (za pomoci speciálního obřadu) stížnost k vedení duchovního světa (obzvláště k “Pánům sedmi a dvanácti hvězd” viz věta „Znič toho, kdo se skrz ně dívá!”), je to obžaloba celého Ďáblova národa a ten pak ztrácí svojí magickou moc (ztrácí přízeň Osudu do vzdálenější budoucnosti).