Homepage

    Pravé křesťanství

     Křesťané říkají, že máme jenom jeden život a i když to není pravda, přesto to je pravda v tom, že člověkem, kterým jsme, jsme v tomto vesmíru jenom jednou, a v minulosti i budoucnosti naší duše jsme již jinými lidmi.
     Křesťané věří v Ježíše Krista a v to, co je v Bibli napsáno, ale většinou mají pramalou představu o světě z dokonalé hmoty dokonale propojené s duševnem, pro který jsou naše stromy jako polní tráva a naše hmota něčím, co nedobře funguje. Většinou nemají představu o obrovských a světlem prozářených postavách, pro které je člověk jen ubohý trpaslík, jemuž nepatří ani jeho vlastní duše.
     Lidé si vyrábějí různé stroje a zařízení z té jejich hmoty, z mnoha zdánlivě složitých a “dokonalých” součástek, a přitom existují systémy a principy tisíckrát dokonalejší, než kam se lidé mohou s tou jejich technikou dostat. Těmi systémy vládnou ti mocní Svatí, kteří se k nám vrátí. A všechna lidská technika je proti nim - kteří jsou ztělesněním dokonalého propojení dokonalé hmoty s dokonalým duševnem - jen ubohou dětskou hrou.


     [V mých knihách jsem na více místech použil výrazu mimozemské civilizace a létající talíře, a nyní to trochu osvětlím: mimozemské je doslovně vzato všechno, co je mimo zemi - a to jak v “hrubě hmotných”, tak v “jemně hmotných” světech. Co se týče mimozemských bytostí, existují jak ty “hrubě hmotné”, které létají v hmotných létajících talířích a kosmických lodích, tak ty “jemně” či “jinak hmotné”, které disponují tím, čemu já říkám “kruhová hvězdná moc”. A touto mocí disponuje Hospodin a jeho služebníci, a tato moc působí jak v jemné, tak ve hrubé hmotě, a je dokonalá. Velmi zjednodušeně řečeno, představte si velmi mocný kruh, respektive kouli, do jejíž vnitřní části proudí informace o sousedních vesmírech a z jejíž vnější části proudí energie, která rozděluje galaxie, hvězdy, planety a všechno ostatní v našem vesmíru tak, aby to působilo v dokonalém souladu s ostatními vesmíry.]

     Bible je podle mě kombinací pravdy se lží - i trochu pravá, i účelově vyrobená. Věřím tomu, že všechny původní texty, vztahující se ke křesťanství, zahrnovaly mnoho moudrosti, jež byla lidem úmyslně ukradena. A to, co zbylo, je většinou lidí nesprávně pochopeno.
     A proto si přidejte ke dnešnímu křesťanství (návodu, jak jednoduše a správně žít) také znalost přírodních zákonů i univerzální vědění, které jsem vám odhalil ve svých knihách, a pak se dopracujete k pravému a skutečnému křesťanství, které chápe všechno dění celé věčnosti, ale zároveň se umí ve správné chvíli postavit na tu správnou stranu a vést své věřící tak, aby kromě toho, že přijmou Ježíše Krista jako svého Spasitele i představitele vítězství subjektivního lidského dobra v našem budoucím světě, žili i jako moudří lidé.
     Víte, ony ty čtyři bytosti kolem trůnu Hospodina, i ti starci, i Beránek - i Ježíš Kristus, i ten Nový Jeruzalém, i to Boží Království – to všechno opravdu existuje, i když v poněkud jiné podobě, než jak to interpretuje bible. Mějte k jejich obrovské moci úctu i respekt. Všechny je milujte a Hospodina se i trochu bojte. A padněte k jeho nohám, dokud je čas.