Homepage

    Ježíš Kristus

     Tato kapitola je povídáním o Ježíši Kristu, jenž má být Synem toho Prastvořeného, kterému se v Bibli Svaté říká Hospodin a jehož tělo je stavěno z dokonalé hmoty.
     Vzhledem k biblickému popisu početí svaté Panny Marie je nanejvýš pravděpodobné, že byla oplodněna spíše příslušníky mimozemských civilizací, plnících Stvořitelovu vůli, než přímo duchovními Bytostmi, vyslanými Bohem. Tito “mimozemšťané” se podílejí na řízení vývoje naší civilizace a jsou těmi, kteří rozmlouvali s Mojžíšem a vzali “do nebe” Eliáše.
     Je užitečné zmínit zde i Korán, který hovoří o Ježíši Kristu jako o Božím Zástupci (Sura V., verš 49): „Z naší vůle kráčel po stopách proroků Ježíš, syn Mariin, aby potvrdil, co bylo z tory (nebes) před ním zjeveno, a dali jsme mu evangelium, v němž jest správné vedení a světlo, a které potvrzuje, co bylo z tory před ním (zjeveno) a obsahuje správné vedení a napomenutí pro bohabojné.“
     Prastvoření napáchali na Zemi mnoho zla a Ježíš jako Syn jejich velitele měl trpět za hříchy, kterých se jeho Otec na Zemi dopustil, a stejně tak v jistém smyslu trpět i za hříchy nás všech.
     Bůh nechal po tisíce let v tomto světě působit zlo a nijak výrazně mu nebránil. A z toho důvodu za něj nese určitou odpovědnost. Mnoho lidí, kteří měli krutý Osud, se dovolávali Boží pomoci a On je nevyslyšel. Vždyť i samotný Ježíš těsně před tím, než skonal, pronesl větu: “Bože můj, proč jsi mě opustil!”
     Jak praví Bible, Ježíš Kristus byl na svět poslán z důvodu, abychom skrze něj došli Spasení. Bible, Jan, kapitola 12, verš 47: „Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil.“
     Jenže Ježíš nepřišel na svět jen proto, aby spasil lidi od jejich hříchů, ale přišel na svět společně s Bohem i proto, aby skrze Ježíše Bůh spasil sám sebe. Aby mohl pohlédnout všem zbědovaným duším do tváře a říci jim: „Znám vaší bolest, vždyť Já jsem jí také prožil. Vím o vašem utrpení: Já, samotný Bůh, vím, jaké je to být trpícím člověkem, volat Boha o pomoc, a zůstat nevyslyšen.”
     A proto přišel Ježíš na Zemi. Aby spasil lidi a vzal na sebe jejich hříchy, a aby i samotný Bůh spasil sám sebe před obviněním lidí, které v jejich utrpení nevyslyšel a kterým nepomohl unést jejich těžký Osud. A to je ten druhý důvod, proč se na naší Zemi Ježíš Kristus narodil. Aby spojil člověka s Bohem a Boha s člověkem. A aby nejen Bůh odpustil nám naše hříchy, ale abychom i my odpustili Bohu to, že na nás nechal dolehnout tolik strádání a zla.

*******

     Ježíš Kristus reprezentuje ideál dokonalého člověka, který je prostředníkem a živým spojením mezi lidmi a Bohem. Někteří lidé vyzdvihují rozdíl mezi takovým Ježíšem Kristem, jakým ho popisují nábožensky nezaujaté historické zdroje, a mezi takovým, jakým nám ho líčí zejména nábožensky zaujaté biblické prameny. Tak či onak, Ježíš je ideálem, skrze který lze dojít k Bohu. A o to přece jde!
     Já přesně nevím, jak to s tím Ježíšem Kristem skutečně je. Tuším však, že mohl být jednou z těch velkých zářících postav v Hvězdném Kraji. Ale i kdyby to byl třeba “jen” jeden z vyvolených, který měl plnit úlohu Božího Syna a ve kterého měli lidé jako v Božího Syna uvěřit, i tak by to svůj účel zcela splnilo. Ovšem nelze plně vyloučit ani tu možnost, že biblický Ježíš Kristus může být částečně i výtvorem Ďáblova pronároda v tom smyslu, že některé informace o něm v Bibli mohou být spolkem Satanovým úmyslně zkreslené.
     Já vám řeknu, co je Ježíš Kristus: je to IDEÁL, ale zároveň i někdo konkrétní. Je to Někdo, kdo je jako Ježíš Kristus, ať již přímo On nebo někdo jiný, a ten dlí v nebesích. A voláme-li Ježíše, voláme toho Někoho, kdo je jako On. Jméno Ježíš a ten Ideál je jednou z cest k Bohu a svatým obřím postavám, které jsou tam s ním. Ale lze tam dojít, dovolat se, i bez Ježíše Krista. On je jednou z těch Cest, nikoli cestou jedinou.
     "Tlučte a bude vám otevříno!" Nalezněte spojení s tou Mocí, s tím Ideálem. Buďte buď nejlepší křesťané, nebo na celé křesťanství zapomeňte, a tlučte na tu bránu prožíváním frekvence těch pocitů a myšlenek, které překročí bariéry tohoto světa a dosáhnou až k ní. A i kdyby za tou bránou nebyl Ježíš Kristus, třeba tam bude Aslan z Letopisů Narnie nebo někdo, mající úplně jiné jméno. Ale na každý pád, bude to ON!