Homepage

    Jaký je Hospodin

     Když slyším tuto otázku, ihned mě napadá tato odpověď: ví všechno a má u sebe plno hvězd, ale to by vám asi nestačilo.
     Bible nám představuje Hospodina jako jednou poněkud krutého (Starý Zákon) a jindy nanejvýš milujícího Boha (Nový Zákon). A ostatní náboženské knihy z různých koutů světa nám ho také malují pokaždé v trochu jiném světle a trochu jinými slovy. A má to tak být.
     Náš vesmír je buňkou v těle Taa a jeho Stvořitel - Vládce - je relativně vševědoucí duchovní Bytostí. A pak jsou tu kromě něj ještě jiné Bytosti, které přímým způsobem a vědomě realizují jeho vůli v hrubé hmotě (on sám samozřejmě realizuje vůli PraStvořitele) a též v sobě mají pochopení jakoby všeho. A tyto Bytosti (je jich více a každá řídí něco trochu jiného) představují bytostnou realizaci specifické části Stvořitelova Ducha, což v případě Hospodina znamená tu část Stvořitele, která má na starost lidi a humanoidní bytosti vůbec.
     Snad se dá říci, že biblický Hospodin je částečně popisován jako Stvořitel a částečně jako velitel vyspělejších mimozemských civilizací. Možná nám ho dnešní křesťanství předkládá jako poměrně jednostranného a trochu i omezeného Boha - tak byl lidem představen v těch časech, kdy věděli ještě příliš málo na to, aby ho mohli pochopit a poznat. Ale čím výše jsme v našem vývoji, tím lépe a tím více smíme poznat Hospodina. A jednou ho poznáme takříkajíc “úplně”, tak jako On úplně poznal nás.
     Hospodin - Velký Hospodář - pracuje v souladu s přírodními zákony, dobrem i zlem. Všemu nechává i určuje ten průběh, jaký to má mít. Když má lidem vládnout zlo, tak ho vládnout nechá, ale když se zlo “vyřádí”, tak ho eliminuje a s láskou a rád nastoluje dobro. Hospodinovi slouží nejen různé hmotné mimozemské civilizace (lidé si s ním jejich příslušníky často zaměňovali a pletli), ale i různé duchovní světy.
     Hospodin je už prostě takový, že se má uctívat a vlastně i milovat. Rozhodujícím způsobem se podílel na stvoření nás všech a mnoho lidí, kterým se dobře žije, by mu mělo poděkovat. A ti, kteří trpí, by mu pro změnu měli poděkovat za to, že se budou mít jindy lépe a že je prostřednictvím jejich utrpení přijímá - biblicky řečeno - za své děti, a rezervuje jim místo ve svém Království.
     Před jeho tváří se padá na zem a jeho moc je tak strašná a jeho soudy tak přísné, že kromě toho, že ho máme milovat a ctít, se ho máme i bát (Zjevení 15:4): „Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý.“
     Jak vlastně Hospodin vypadá? Jen mlhavě se mi vybavuje, že asi jako několik desítek metrů vysoká zářící humanoidní postava, která je z dokonalé hmoty a je napojená i na jiné dimenze, než je ta, ve které hmotně žijeme.
     Kde Hospodin sídlí? Biblicky řečeno, “nad všemi hvězdami” (ve “vzdáleném” paralelním světě i když zároveň i trochu tady). To znamená, že sídlí tak daleko, že na něj my lidé nedohlédneme ani s našimi nejlepšími dalekohledy? vždyť je psáno, že ho neuzříme, dokud nenastane Druhý Příchod Ježíše Krista.

     Modlitba za návrat Hospodina:


     „Pane náš, Bože mocný, který jsi pánem galaxií našeho vesmíru i naší sluneční soustavy, který vládneš dvanácti znameními zvěrokruhu a dvanácti hvězdami? Ty Svatý a Pravý, který jsi pro jedny Bůh, pro druhé Stvořitel, pro třetí Alláh, pro jiné Jehova, a přitom stále jeden a tentýž, který dlí nad všemi hvězdami.
     Voláme Tebe, kterého se tolik bojíme, a k jehož nohám v úctě a odevzdání padáme? který jsi dal život nám všem a rozdělil naše cesty? který jsi některé z nás předurčil nejprve k smíchu a později k pláči, a jiné nejprve k pláči a později k smíchu.
     Bože náš mocný, který jsi odešel a znovu se vrátíš:
     Bojíme se Tebe, který jsi tak velký a tak strašný? který se k nám nevracíš často, ale když už přijdeš, Země se otřásá v základech.
     Voláme Tě my, Tvé děti, které od těch dob, co jsi od nich odešel, již povyrostly a téměř dospěly, a které touží po Tvém návratu, po poznání a lepším způsobu své existence, jakož i po pomoci těm nejvíce trpícím.
     Ty Svatý, který vládneš tolika hvězdami i moudrými a spravedlivými kruhy, prosíme Tě, abys uzavřel ten kruh našeho vývoje, jímž jsme v naší sluneční soustavě poutáni a jemuž jsme podrobeni.
     Zla již bylo přespříliš, a my chceme rozumné dobro i moudrost, a chceme se Ti přiblížit a více Tě poznat. Ďábel a síly Temnoty nám ublížily již přespříliš, a našeho utrpení již bylo tolik, že ještě kousek a bude ho dost na nastolení Tvého Království i velkého míru a odpočinku všech, kdo si to zaslouží.
     Prosíme Tě: Zavrhni Ďábla, protože nás strašně mučil, a pohni jeho svícnem, aby nás nemohl dále trápit. A ten jeho prokletý národ znič. Dej velkou sílu i moc andělům Světla a lásky, aby nám pomohli k vítězství dobra nad zlem.
     Přijď a nauč nás, jak využívat přírodní zdroje energie a jak neničit přírodu, jak být zdraví na těle i na duši? jak si vzájemně pomáhat i vzájemně rozumět, jak žít a přitom nadmíru neubližovat druhým? jak spojit hmotu i ducha dokonalejším způsobem, než jaký známe? jak existovat v harmonii s ostatními živočišnými druhy bez toho, abychom jim nadměrně ubližovali i bez toho, aby oni nadměrně ubližovali nám.
     Byl jsi dlouho pryč, i když dokonale víš o všem, co se tu děje i bude dít. Přejeme si, abys nejen Ty viděl na nás, ale abychom i my, Tvé děti, viděly na Tebe, a konečně mohly svému Otci pohlédnout zblízka do tváře.
     Ty jsi velký, a my jsme malí? Ty jsi moudrý, a my jsme hloupí? Ty jsi silný, a my jsme slabí? Tvé soudy jsou spravedlivé, naše soudy jsou chybné? Tvé plány jsou smělé a pravé, naše plány jsou pomatené a pomýlené.
     Přijď, suď nás a nauč nás Žít. Rozdrť svojí silou všechny ty, kteří našemu zlepšení i vývoji chtějí bránit, a kteří vědomě slouží tomu nejvyššímu zlu. Vrať se a donuť všechny, aby vzdali slávu Tvému jménu. Amen.“