Homepage

    Eliminace nadměrného zla

     Detekce a eliminace nadmíru zlých lidí by jednou mohla být zcela všední a dokonce i relativně snadnou záležitostí. A to za pomoci speciální techniky, která by snímala vnitřní i vnější auru člověka, respektive energetickou aktivitu a vibrace jeho duše i bytostí, které ho obklopují a se kterými je propojen. Za tímto účelem by mohly být vytvořeny speciální počítačové programy, diagnostikující vliv člověka jako celku na celou lidskou společnost. Tyto programy by zahrnovaly také astrologii, grafologii, typologii a tak dále.
     Pomocí speciálních detektorů by se lokalizovali extrémně zlí jedinci a byli by humánním způsobem eliminováni. Když to prý funguje u některých mimozemských civilizací, tak proč by to jednoho dne nemohlo fungovat i v té naší.
     Avšak musím znovu připomenout, že kdyby z lidské společnosti zmizeli ti nadmíru zlí, neměli by zde dále působit ani ti nadmíru dobří, neboť nám sice prospívají, ale jiným světům či vesmírům oklikou škodí. Když přijdete k nadmíru dobrému člověku, který má představu i o soucitu s tvory žijícími v jiných vesmírech a vysvětlíte mu, jak se věci mají, tak pak své nadměrné dobro trochu omezí a bude ho ve svém vesmíru konat méně, aby těmto tvorům nepřímo neubližoval.
     Pokud bychom totiž nadměrné dobro v našem vesmíru extrémně rozšířili, jeho protiklad - nadměrné zlo - by se v něm také musel extrémně rozšířit, nebo se uskutečnit ve vesmírech jiných. Proto se musíme zbavit extrémního výskytu jak zla, tak i dobra.

************

     Jak již bylo řečeno, v budoucí lidské společnosti se budeme muset zbavit extrémů v lidském žití, zejména těch negativních. A když už je tedy pohyb lidí na Zemi pečlivě sledován pomocí techniky - a v budoucnu bude sledován daleko více a mnohem přesněji, tak ať jsou ta sledovací zařízení naprogramována tak, aby zkoumala i energetické vyzařování lidí a když detekují někoho, kdo má znaky nejvyššího zla, tak ať se ho příslušníci speciálních jednotek vydají prozkoumat, aby potvrdili, že na sobě znaky nejvyššího zla skutečně nese.
     Věřte, že řada lidí ze světové mafie, zejména z prokletého “Ďáblova národa”, má totiž velice specifické vyzařování (i když převážně jen ve vnitřní auře, zatímco ta povrchová je většinou normální), které by v budoucnu mohlo jít spolehlivě diagnostikovat a detekovat, a díku tomu by bylo možné nalézt většinu z těch zlých, kteří škodí lidem ze všech nejvíce. Potíž při diagnostikování služebníků Ďábla však může nastat v tom, že většina z nich dokáže potlačit své myšlenky na pekelný démonický svět, se kterým jsou propojeni, a ve chvíli měření se soustředit jen na svojí lidskou stránku a dosáhnout téměř normálního vyzařování. Proto musí být diagnostická zařízení zkonstruována tak, aby byla schopna zobrazovat i hlubší, vnitřní vyzařování zkoumaných lidí.

     Jak tedy eliminovat nejzlejší lidi? Máme dvě hlavní možnosti:

     1) Nedostatečně účinná eliminace

     Snižovat počet těchto nejzlejších lidí tím, že bychom jim znemožnili se množit. Byli by přesunuti do vybraných míst (například ostrovy), nebo by byli přepraveni na k tomu určené planety, kde by jim bylo umožněno v klidu a důstojně dožít? nesměli by u sebe ale mít žádné zbraně ani materiál, ze kterého by šly vyrobit.
     Nebudeme je trápit, ale zároveň je budeme muset z naší budoucí lidské společnosti vyřadit, avšak humánním způsobem při zachování jejich lidských práv. A i když jim znemožníme mít děti, na které by své extrémně zlé vlohy přenesli, přesto jim umožníme sexuální vyžití: budou moci mít pohlavní styk s hologramy či neplodnými prostitutkami, aby mohli uspokojit svojí sexuální potřebu. A zdravotní péče by též byla samozřejmostí.

     2) Dostatečně účinná eliminace

     Ze všeho nejlepší a nejúčinnější by však bylo eliminovat nadměrně zlé jedince tím, že by byli “utraceni” (bezbolestnou smrtí), aby nemohli dále škodit. Kdybychom je totiž živé i zdravé někde nechali, tak by se časem mohli třeba nějak osvobodit nebo dále sloužit zlu alespoň svým myšlením, když už ne zjevnými skutky, a to by se časem na lidské společnosti také negativně projevilo.


     (Je jasné, že nejzlejší lidé musí být zlikvidováni. A ti lidé, kteří na sobě nesou znaky nadměrného zla jen v té míře, která se pohybuje na horní hranici normálu nebo tuto hranici jen velmi mírně překračuje, mohou být buď dočasně umístěni do výchovných ústavů, nebo alespoň ambulantně docházet na pravidelné kontroly a léčbu jejich vadného charakteru.)

**********

     Základem lidské společnosti je myšlení lidí. Nejprve je myšlenka a teprve pak její realizace ve hmotě. A proto musíme hlídat lidské pocity i myšlenky, ale přitom lidem nelézt do soukromí. Však ono by to šlo a docela dobře. Kontrolní snímače a globální diagnostické přístroje by zachycovaly jen extrémní hodnoty a jejich výskyt by automaticky hlásily příslušným orgánům. Detekovaly by tedy jen ty frekvence lidských pocitů a myšlenek, které by nebyly v normě. A ty ostatní by tyto přístroje ignorovaly a nezaznamenávaly, čímž by nebylo narušeno soukromí normálních lidí. U některých mimozemských civilizací je prý tato kontrola vyzařování jednotlivých bytostí zavedena a funguje docela dobře. A budoucí lidská společnost se na této úrovni může také jednou ocitnout.

     (Je ale jasné, že světová mafie nebude chtít, aby se v detekovatelných hodnotách objevily tak přesné parametry, které by jí skutečně odhalily! Proto se bude snažit, aby byla detekce jejích členů, respektive detekce specifického energetického vyzařování těch lidí, kteří mají vědomé spojení s Ďáblem, chybně či nepřesně naprogramována. A proto také bude chtít dostat své agenty mezi ty lidi, kteří budou mít na starost programování příslušného software i výrobu příslušných snímačů a detektorů. A podobně je tomu i s euthanásií. Také bude své lidi potřebovat tam, kde se lidem umožňuje bezbolestně ukončit jejich život, neboť při tom lze ulovit jejich duši.)

     Nejprve se udělá výčet negativních vlastností, respektive energií, které když překročí povolenou hranici, budou detekovány. Mezi tyto vlastnosti bude patřit nadměrná agresivita, nadměrná závist, nadměrný egoizmus (často též zobrazovaný hnědou barvou aury: mnoho sobců absorbuje pozitivní energie z okolí ve svůj prospěch a nepřímo, oklikou, způsobují neštěstí druhým lidem, i když oni sami mohou působit dojmem, že to jsou hodní lidé, kteří chtějí jen v klidu žít), a vibrace a barvy tzv. “čistého zla” (často zobrazované kombinací šedé a černé barvy aury, někdy i s příměsí hnědé).
     Vy, kdo jednou budete nastavovat tyto parametry nežádoucích negativních hodnot, dávejte velký pozor, neboť světová mafie bude mít mezi vámi své lidi a v jejím největším zájmu bude, abyste tyto parametry nastavili chybně a příslušné software naprogramovali špatně. Pamatujte, že na všech rozhodujících místech má tato mafie své lidi, kteří se chovají tak nenápadně a v rámci svého prostředí tak normálně, že je nepodezírají nejen jejich kolegové v zaměstnání, ale dokonce ani členové jejich vlastní rodiny, pokud k této mafii také nepatří.
     A vy, normální lidé, nebojte se, že by vás nějaký přístroj nahlásil, kdybyste se momentálně rozčílili nebo kdyby vám na chvíli bleskl hlavou nějaký zlý nápad. Momentální nálada člověka je proměnlivá a spadá do oblasti vnějších, povrchových vibrací (vnější vyzařování). Skutečné, trvalejší a hluboce zakořeněné zlo se detekuje diagnózou vnitřního vyzařování člověka s trochou toho přihlédnutí k tomu vnějšímu. Takže pokud byste se na chvíli normálním způsobem rozčílili, tak byste detekováni nebyli.