Homepage

    Duch Pravdy

     Do veškeré Pravdy vás má uvést Duch Pravdy. A někteří z nás vyvolených o sobě mohou tvrdit, že jsou tím Duchem Pravdy, tak jako to o sobě tvrdí i falešní proroci a jako to o sobě tvrdím také já.
     Na svět bylo vysláno mnoho Božích služebníků, takových malých “Duchů Pravdy”, ale jeden z nich má lidem předat ten nejdůležitější díl moudrosti a kdo z nás to je, suď Bůh.
     Ve svatém Janovi je psáno, že Ježíš řekl svým učedníkům (kapitola 16, verš 12): „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.”
     Jan, kapitola 14, verš 16: „Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha Pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná.“
     Jedno z mých přísloví praví: „Až přijde Duch Pravdy, poznáte ho podle toho, 1) že ho nepoznáte, 2) že ho neuvidíte 3) a pokud ano, nazvete ho bláznem.“
     Jan, kapitola 14, verš 26: „Přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“
     Milióny lidí si připomínají všechno, co Ježíš řekl. Ale v pravém slova smyslu připomenout si všechno, co Ježíš řekl, znamená nejen si připomenout, ale především vysvětlit a správně pochopit to hlavní a ze všeho nejdůležitější.
     Jan, kapitola 16, verš 7 a 8: „Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“
     Já říkám, že hřích je v neschopnosti soucitu se všemi trpícími i v dopuštění jejich utrpení a v neochotě obětovat své vlastní štěstí, aby bylo zmírněno jejich neštěstí. Spravedlnost je ve střídání štěstí a neštěstí v životech duší, a v jejich Spasení či zatracení i v nastolení Božího Království. A soud je v Boží Moci, která všechno řídí, vyměňuje, střídá, odměňuje i trestá spravedlivým způsobem.
     Přímluvce utěší ty nejvíce trpící a přiměje Ducha Svatého i Hospodina, aby jim pomohli. Nyní vám povím tajemství, proč je Přímluvce zároveň Duch Pravdy i Duch Svatý a jak je možné, že s lidmi zůstane na věky.
     Duchem Pravdy je proto, že seznámí lidstvo s tajemstvím jeho existence a tajemstvím veškerého dění. Duchem Svatým je proto, že ta cesta ke Světlu, kterou lidem ukáže, je reálné, pravdivé a skutečné dobro, spojené s Boží Moudrostí. A na věky zůstane s lidmi proto, že je nikdy neopustí. Ovšem nikdy je neopustí nikoli proto, že by nikdy nezemřel a věčně s nimi žil, ale proto, že s nimi navždy zůstane ta cesta ke Světlu i ta Pravda, kterou jim Přímluvce, tedy Duch Pravdy, dal.