Homepage

    Vítězství Beránka - Druhý Příchod Ježíše Krista

     Já žádám, aby ze světa zmizeli ti nejvíce trpící a aby jim bylo vynahrazeno jejich utrpení Božským odškodněním. Tento cíl má být naplněn především návratem Hospodina, tedy Druhým Příchodem Ježíše Krista.
     Možná klesáte na mysli a nevěříte ve vítězství dobra – lepší části Hospodina a Ježíše Krista - nad zlem našeho lidstva. Snad se vám zdá, že se Ježíš nevrací již nějak dlouho a možná přestáváte věřit i v to, že někde “nad všemi hvězdami” skutečně čeká se svým Otcem na den svého Příchodu.
     Kdyby byla naděje na Druhý Příchod Ježíše Krista jen falešnou iluzí, která se nikdy neuskuteční, pak by to bylo jedno z největších zel, jaké tu kdy byly, protože lidé by relativně zbytečně trpěli a vyrovnání ani odškodnění by se nedočkali.
     Dobrá zpráva: Hospodin i Ježíš Kristus existují a jsou živí, zdraví i mocní. O tom svědčí již “jenom” to, že ke mě poslali své hvězdy, což potvrzuje slova písma svatého i že je pravda to, co řekl Ježíš - totiž že se vrátí. A jeho moc i moc jeho Otce - kteří jsou blahoslavení až do konce existence našeho vesmíru - nejenom že nezeslábla, ale dokonce sílí každým dnem a každým dnem je také blíže k té hodině, kdy se oba vrátí, aby vykoupili a zachránili své vyvolené a určenou část z těch nejvíce trpících, a dali jim vejít branami do nového Jeruzaléma. A tak zpívejte už nyní Novou Píseň o Beránkově slávě a postarejte se tak o to, aby se zpívala také “v nebi”, až přijde pravý čas. Zazpívejte jí “tady dole” a připomeňte tím nebesům, že jí mají zazpívat i “tam nahoře”:


     „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.
     Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, slávu i dobrořečení.
     Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“


     Odkud ta jistota toho, že to tak skutečně bude? Zjevení 21:5:
     Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ 6 A dodal: „Již se vyplnila.“
     Rozumíte tomu, proč se ta slova již vyplnila? Celá Apokalypsa v časové dimenzi již existuje a probíhá, ale zatím pouze v naší budoucnosti. To ale zároveň znamená, že se v našem světě nemůže stát nic jiného, než co se odehrává v té dimenzi: nemůže se stát, že by Beránek nezvítězil a nemůže se stát ani to, že by Druhý Příchod Ježíše Krista nenastal? nemůže se stát, že by Ďábel nebyl uvržen do propasti a pak do jezera, kde hoří oheň a síra? nemůže se stát, že by láska prohrála, protože v té časové dimenzi nakonec vyhraje a ten děj v ní probíhající se postupně přesouvá sem k nám - a na naší Zemi se postupně uskutečňuje. A proto jsou slova toho, jenž sedí na trůnu, věrná a pravá, a proto se už vyplnila (Duch Svatý mi řekl, že lidé v to mají věřit proto, aby se tady na Zemi mohlo stát to, co se tu stát má).
     Možná se mnozí z vás budou ptát, jak jde to celé dohromady s reinkarnací lidské duše, když prožila mnoho životů a v každém z nich byla jiným člověkem. Jde ale především o to, kým byla duše ve svém posledním vtělení. Je-li toho duše hodna a k tomu vyvolena, vstoupí do Božího Království a přestane se inkarnovat.
     Kdo se má dostat do Božího Království, tomu bude Hospodin Bohem a on mu bude synem. A jak je psáno, Pán Bůh trestá toho, koho přijímá za syna. Proč je tomu tak?
     Inu, je to jednoduché: kdo je “trestaný”, ten velmi trpí a “vykoupí” tím svojí duši, neboť nyní - v této civilizaci - prožije velké zlo a v budoucnosti - v Božím Království - prožije velké dobro (kromě toho, tato útěcha jej motivuje k překonávání a podstupování dalšího utrpení a dává mu důvod vláčet se nadmíru těžkým životem stále dál = dotyčný svým utrpením stále dodává energii duchovnímu světu). Kdyby neměl jít do toho Království a stát se “synem Boha”, tak by nebyl důvod k tomu, aby nadmíru trpěl - naopak, pravděpodobně by se měl lépe, než většina jiných lidí (ale jen než by se vrátil Beránek!).
     Proč tolik zla a proč se tak dlouho Hospodin nevrací? Proto, že musí být všechny protikladné energie vznikající lidským žitím v působení extrémních protikladů prožity - přetransformovány, neboť to vyžaduje naše minulost i naše budoucnost, i konkrétní fáze existence našeho vesmíru, která je závislá na existenci všech ostatních vesmírů - na celém VšeOrganizmu. Slyšte slova Ducha Pravdy!
     Protože část světa uvidí a pozná, co svět neviděl a nepoznal, a přijme slova toho, kterého nemohla přijmout, přiblíží se tím Boží Království. Lidé budou správněji myslet a s moudrostí volat Hospodina i Ježíše Krista, a budou chtít spravedlivé a zdravé vyrovnání i nastolení Božího Království - a ono to pak všechno nastane. Ježíš Kristus se přivolává v utrpení a s emocemi a ti, kdo ho volají, nemají být vlažní, ale horcí. Teprve až přijde, pak budou moci být vlažní - stabilně trochu horcí i trochu studení.
     Zatím vás čeká strašná válka se zlem tohoto světa. Ale i když v této válce zdánlivě prohráváte, je předem vyhraná. A to jsou slova věrná a pravá, která se již vyplnila: Beránek zvítězí!
     Neboť Hospodin vyvolil to, co je světu bláznovstvím, aby zahanbil moudré; co je slabé, vyvolil, aby zahanbil silné; a vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.
     Jsou tu nemocní a slabí, kteří nadmíru trpí? Až přijde Beránek, budou zdraví a silní. Jsou tu mocní a zlí, kteří slouží Ďáblu? Až přijde Beránek, už tu nebudou, protože je spálí jeho Hněv. Jsou tu zavrženíhodní, kteří skoro ve všem žijí na úkor druhých? V Božím Království pro ně nebude místa.
     Před Druhým Příchodem Ježíše Krista bude na Zemi vrcholit moc spolku Satanova, kterému bude nakonec vědomě sloužit možná i celá jedna třetina lidí, tak jako Satanovi slouží celá jedna třetina andělů. A lidská společnost si nebude umět s tímto extrémně negativním fenoménem poradit – nebude na to mít dost síly, citu ani inteligence. A tak nezbude nic jiného, než násilný globální zásah právě v podobě Druhého Příchodu Ježíše Krista.
     Světová mafie se nikdy “po dobrém” nevzdá a nakonec bude zbývat jen jedno jediné řešení: násilím jí rozdrtit strašlivou a nadlidskou silou – silou Hospodina.
     Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!